ja : 日本語 1723

tới
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal !  Edit
Mở  Edit
Đóng  Edit
Quản lý gói của bạn  Edit
Quản lý chuyên mục của bạn  Edit
Danh sách trắng  Edit
Thành tích của nguồn cydia  Edit
Cài đặt nguồn cydia  Edit
Nguồn cydia mới  Edit
Cửa hàng  Edit
Số tiền  Edit
Thành tích  Edit
Cài đặt tài khoản  Edit
Sự quản lý  Edit
Đăng xuất  Edit
Tin nhắn quá ngắn !  Edit
Tin nhắn quá dài !  Edit
Thành viên không tồn tại !  Edit
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn !  Edit
Tin nhắn gửi thành công !  Edit
Tin nhắn riêng tư  Edit
Tìm kiếm...  Edit
tới  Edit
Tất cả các ô  Edit
Tìm kiếm  Edit

1 / 69