nb : Norsk Bokmål 1723

Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Velg en status for Paypal !
Open Åpne
Close Lukke
Manage your packages Administrere dine pakker
Manage your sections Administrere dine seksjone
Whitelist Hvitliste
Source statistics Pakkebrønnsstatistikk
Source settings Pakkebrønnsinnstillinger
New source Ny pakkebrønn
Shop Butikk
Balance Saldo
Statistics Statistikk
Account settings Kontoinnstillinger
Administration Administrering
Logout Logg ut
Your message is too short ! Din melding er for kort !
Your message is too long ! Din melding er for lang !
This member does not exist ! Denne medlem eksisterer ikke !
You can't send a private message to yourself ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
Message sent successfully ! Meldingen ble sendt!
Private messages Private meldinger
Search... Søk...
into inn i
All fields Alle feltene
Search Søk

1 / 69