nl : Dutch 1725

Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Selecteer een status voor uw Paypal!
Mở Open
Đóng Sluit
Quản lý gói của bạn Organiseer uw pakketten
Quản lý chuyên mục của bạn Organiseer de secties
Danh sách trắng Gevalideerd
Thành tích của nguồn cydia Bron statistiek
Cài đặt nguồn cydia Bron instellingen
Nguồn cydia mới Nieuwe bron
Cửa hàng Winkel
Số tiền Balans
Thành tích Statistiek
Cài đặt tài khoản Lidmaatschap instellingen
Sự quản lý Administratie
Đăng xuất Uitloggen
Tin nhắn quá ngắn ! Uw bericht is te kort !
Tin nhắn quá dài ! Uw bericht is te lang !
Thành viên không tồn tại ! Deze persoon komt niet voor !
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Tin nhắn gửi thành công ! Bericht is succesvol verstuurd !
Tin nhắn riêng tư Prive berichten
Tìm kiếm... Zoek...
tới in
Tất cả các ô Alle velden
Tìm kiếm Zoek

1 / 69