nl : Dutch 1977

into
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Selecteer een status voor uw Paypal!  Edit
Open Open  Edit
Close Sluit  Edit
Manage your packages Organiseer uw pakketten  Edit
Manage your sections Organiseer de secties  Edit
Whitelist Gevalideerd  Edit
Source statistics Bron statistiek  Edit
Source settings Bron instellingen  Edit
New source Nieuwe bron  Edit
Shop Winkel  Edit
Balance Balans  Edit
Statistics Statistiek  Edit
Account settings Lidmaatschap instellingen  Edit
Administration Administratie  Edit
Logout Uitloggen  Edit
Your message is too short ! Uw bericht is te kort !  Edit
Your message is too long ! Uw bericht is te lang !  Edit
This member does not exist ! Deze persoon komt niet voor !  Edit
You can't send a private message to yourself ! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !  Edit
Message sent successfully ! Bericht is succesvol verstuurd !  Edit
Private messages Prive berichten  Edit
into in  Edit
All fields Alle velden  Edit
Search Zoek  Edit
New Nieuw  Edit

1 / 80