vi : Tiếng Việt 1723

Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Chọn trạng thái cho Paypal !
Open Mở
Close Đóng
Manage your packages Quản lý gói của bạn
Manage your sections Quản lý chuyên mục của bạn
Whitelist Danh sách trắng
Source statistics Thành tích của nguồn cydia
Source settings Cài đặt nguồn cydia
New source Nguồn cydia mới
Shop Cửa hàng
Balance Số tiền
Statistics Thành tích
Account settings Cài đặt tài khoản
Administration Sự quản lý
Logout Đăng xuất
Your message is too short ! Tin nhắn quá ngắn !
Your message is too long ! Tin nhắn quá dài !
This member does not exist ! Thành viên không tồn tại !
You can't send a private message to yourself ! Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn !
Message sent successfully ! Tin nhắn gửi thành công !
Private messages Tin nhắn riêng tư
Search... Tìm kiếm...
into tới
All fields Tất cả các ô
Search Tìm kiếm

1 / 69