vi : Tiếng Việt 1977

into
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Chọn trạng thái cho Paypal !  Edit
Open Mở  Edit
Close Đóng  Edit
Manage your packages Quản lý gói của bạn  Edit
Manage your sections Quản lý chuyên mục của bạn  Edit
Whitelist Danh sách trắng  Edit
Source statistics Thành tích của nguồn cydia  Edit
Source settings Cài đặt nguồn cydia  Edit
New source Nguồn cydia mới  Edit
Shop Cửa hàng  Edit
Balance Số tiền  Edit
Statistics Thành tích  Edit
Account settings Cài đặt tài khoản  Edit
Administration Sự quản lý  Edit
Logout Đăng xuất  Edit
Your message is too short ! Tin nhắn quá ngắn !  Edit
Your message is too long ! Tin nhắn quá dài !  Edit
This member does not exist ! Thành viên không tồn tại !  Edit
You can't send a private message to yourself ! Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn !  Edit
Message sent successfully ! Tin nhắn gửi thành công !  Edit
Private messages Tin nhắn riêng tư  Edit
into tới  Edit
All fields Tất cả các ô  Edit
Search Tìm kiếm  Edit
New Mới  Edit

1 / 80