pl : Polszczyzna 1977

into
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Wybierz status dla Paypal!  Edit
Open Otwarty  Edit
Close Blisko  Edit
Manage your packages Zarządzaj swoimi pakietami  Edit
Manage your sections Zarządzaj swoimi sekcjami  Edit
Whitelist Biała lista  Edit
Source statistics Statystyki źródłowe  Edit
Source settings Ustawienia źródła  Edit
New source Nowe źródło  Edit
Shop Sklep  Edit
Balance Saldo  Edit
Statistics Statystyka  Edit
Account settings Ustawienia konta  Edit
Administration Administracja  Edit
Logout Wyloguj  Edit
Your message is too short ! Twoja wiadomość jest za krótka !  Edit
Your message is too long ! Twoja wiadomość jest za długa !  Edit
This member does not exist ! Ten członek nie istnieje!  Edit
You can't send a private message to yourself ! Nie możesz wysłać do siebie prywatnej wiadomości!  Edit
Message sent successfully ! Wiadomość wysłano poprawnie !  Edit
Private messages Prywatne wiadomości  Edit
into w  Edit
All fields Wszystkie pola  Edit
Search Szukaj  Edit
New Nowy  Edit

1 / 80