fr : Français 1724

tới
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Sélectionnez un état pour Paypal !  Edit
Mở Ouvert  Edit
Đóng Fermer  Edit
Quản lý gói của bạn Gérer vos paquets  Edit
Quản lý chuyên mục của bạn Gérer vos catégories  Edit
Danh sách trắng Liste blanche  Edit
Thành tích của nguồn cydia Statistiques de la source  Edit
Cài đặt nguồn cydia Paramètres de la source  Edit
Nguồn cydia mới Nouvelle source  Edit
Cửa hàng Boutique  Edit
Số tiền Balance  Edit
Thành tích Statistiques  Edit
Cài đặt tài khoản Paramètres du compte  Edit
Sự quản lý Administration  Edit
Đăng xuất Se déconnecter  Edit
Tin nhắn quá ngắn ! Ce message est trop court !  Edit
Tin nhắn quá dài ! Ce message est trop long !  Edit
Thành viên không tồn tại ! Ce membre n'existe pas !  Edit
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même !  Edit
Tin nhắn gửi thành công ! Message envoyé avec succès !  Edit
Tin nhắn riêng tư Messages privé  Edit
Tìm kiếm... Rechercher...  Edit
tới dans  Edit
Tất cả các ô Tous les champs  Edit
Tìm kiếm Rechercher  Edit

1 / 69