fr : Français 1724

Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Sélectionnez un état pour Paypal !
Mở Ouvert
Đóng Fermer
Quản lý gói của bạn Gérer vos paquets
Quản lý chuyên mục của bạn Gérer vos catégories
Danh sách trắng Liste blanche
Thành tích của nguồn cydia Statistiques de la source
Cài đặt nguồn cydia Paramètres de la source
Nguồn cydia mới Nouvelle source
Cửa hàng Boutique
Số tiền Balance
Thành tích Statistiques
Cài đặt tài khoản Paramètres du compte
Sự quản lý Administration
Đăng xuất Se déconnecter
Tin nhắn quá ngắn ! Ce message est trop court !
Tin nhắn quá dài ! Ce message est trop long !
Thành viên không tồn tại ! Ce membre n'existe pas !
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même !
Tin nhắn gửi thành công ! Message envoyé avec succès !
Tin nhắn riêng tư Messages privé
Tìm kiếm... Rechercher...
tới dans
Tất cả các ô Tous les champs
Tìm kiếm Rechercher

1 / 69