de : Deutsch 1723

Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Wähle einen Status für Paypal!
Mở Offen
Đóng Geschlossen
Quản lý gói của bạn Verwalte deine Pakete
Quản lý chuyên mục của bạn Verwalte deine Abschnitte
Danh sách trắng Whitelist
Thành tích của nguồn cydia Quellen Statistik
Cài đặt nguồn cydia Quellen Einstellungen
Nguồn cydia mới Neue Quelle
Cửa hàng Shop
Số tiền Guthaben
Thành tích Statistiken
Cài đặt tài khoản Account Einstellungen
Sự quản lý Administration
Đăng xuất Abmelden
Tin nhắn quá ngắn ! Deine Nachricht ist zu kurz!
Tin nhắn quá dài ! Deine Nachricht ist zu lang!
Thành viên không tồn tại ! Dieses Mitglied existiert nicht!
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Du kannst dir keine private Nachricht senden!
Tin nhắn gửi thành công ! Nachricht erfolgreich gesendet!
Tin nhắn riêng tư Private Nachrichten
Tìm kiếm... Suche...
tới in
Tất cả các ô Alle Felder
Tìm kiếm Suche

1 / 69