de : Deutsch 1723

tới
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Wähle einen Status für Paypal!  Edit
Mở Offen  Edit
Đóng Geschlossen  Edit
Quản lý gói của bạn Verwalte deine Pakete  Edit
Quản lý chuyên mục của bạn Verwalte deine Abschnitte  Edit
Danh sách trắng Whitelist  Edit
Thành tích của nguồn cydia Quellen Statistik  Edit
Cài đặt nguồn cydia Quellen Einstellungen  Edit
Nguồn cydia mới Neue Quelle  Edit
Cửa hàng Shop  Edit
Số tiền Guthaben  Edit
Thành tích Statistiken  Edit
Cài đặt tài khoản Account Einstellungen  Edit
Sự quản lý Administration  Edit
Đăng xuất Abmelden  Edit
Tin nhắn quá ngắn ! Deine Nachricht ist zu kurz!  Edit
Tin nhắn quá dài ! Deine Nachricht ist zu lang!  Edit
Thành viên không tồn tại ! Dieses Mitglied existiert nicht!  Edit
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Du kannst dir keine private Nachricht senden!  Edit
Tin nhắn gửi thành công ! Nachricht erfolgreich gesendet!  Edit
Tin nhắn riêng tư Private Nachrichten  Edit
Tìm kiếm... Suche...  Edit
tới in  Edit
Tất cả các ô Alle Felder  Edit
Tìm kiếm Suche  Edit

1 / 69