vi : Tiếng Việt 1724

Original Translation Action
New Mới
Penpal Bạn qua thư
Last message Tin nhắn cuối cùng
Messages Tin nhắn
Unseen Chưa xem
No results have been found Chưa có kết quả được tìm thấy
New message Tin nhắn mới
Nickname Biệt danh
Your message... Tin nhắn của bạn...
Add Thêm
Sign In Đăng nhập
Previous month Tháng trước
Next month Tháng tiếp theo
Downloads Tải về
Users Người dùng
Lost password Mất mật khẩu
To complete the phase resetting your password, you will need to go to the following URL in your web browser. Để hoàn thành đặt lại mật khẩu, bạn cần phải đi vào địa chỉ URL này trong trình duyệt.
You will receive another mail with your new password. Bạn sẽ nhận email nữa với mật khẩu mới của bạn.
Title Tiêu đề
Message Tin nhắn
Send Gửi
You need to be logged in. Bạn cần phải đăng nhập.
Package not found ! Không tìm thấy gói !
This is your package ! Đây là gói của bạn !
Package purchased ! Gói đã mua !

2 / 69